Jogszabályi háttér

Az E.GAS Gázelosztó Kft. (mint közszolgáltatást végző elosztói engedélyes) rendkívül szigorúan szabályozott piaci körülmények között működik. Üzleti folyamatainkat törvények, jogszabályok, rendeletek és gázpiaci szabályzatok határozzák meg – ezekből tájékozódhat arról is, hogy a legkülönbözőbb esetekben milyen kötelezettségek terhelik társaságunkat.

Közszolgáltatási tevékenységünk szabályozási környezete:Legutóbbi frissítés

2023. augusztus 7.


Hatályos kormányrendeletek

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról – a törvénnyel egységes szerkezetben.


Hatályos MEKH- BM-, NFM-, NGM-, VM- és egyéb rendeletek

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról

13/2016. (XII. 20.) MEKH Rendelet A Földgáz Rendszerhasználati Díjak, A Külön Díjak És A Csatlakozási Díjak Mértékéről

11/2016. (XI. 14.) MEKH Rendelet A Földgáz Rendszerhasználati Díjak, A Külön Díjak, Valamint A Csatlakozási Díjak Alkalmazásának Szabályairól

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről

6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

28/1994 (X. 28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szerveivel való együttműködéséről

MEKHMagyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – 2013. április 4-től önálló szabályozó hatóságként működik a Magyar Energia Hivatal (MEH) jogutódjaként

BMBelügyminisztérium

VMFöldművelésügyi Minisztérium jogelődje, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)

NFM, KHEM, GKM, GM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és jogelődjei, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM), a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) és a Gazdasági Minisztérium (GM)

NGM, IKM: Nemzetgazdasági Minisztérium és jogelődje, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (IKM)

A Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata


Az E.GAS Gázelosztó Kft. szervezeti felépítése

E.GAS szervezeti felépítése


Az E.GAS Gázelosztó Kft. által ellátott települések listája


A településére érvényes önkormányzati rendeletek


A településére érvényes közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeleteket itt találja: Nemzeti Jogszabálytár – önkormányzati rendeletek

A megye és a település kiválasztása után válassza az I0 – Közszolgáltatási rendelet – egyéb kategóriát.


A földgáz minőségi paraméterei és ellenőrzésük


A földgáz minőségi paramétereit az MSZ 1648/2000. sz. szabvány rögzíti. A földgáz mért és számított minőségi paraméterei az alábbiak: gázösszetétel, relatív sűrűség, alsó hőérték (fűtőérték), felső hőérték (égéshő), Wobbe szám.

A gáz minőségét (fűtőérték, nyomás) a felhasználók képviselői, valamint az érdekképviseleti szervezetek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrizheti a szállítói engedélyes (FGSZ Zrt.) és az elosztói engedélyes (MAGÁZ Kft.) földgázminőség elszámolási adatok jegyzőkönyvein, valamint a mérési helyeken.Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk:

Felügyeleti- és fogyasztóvédelmi szervek, a felhasználók érdekeinek képviseletét ellátó békéltető testületek elérhetőségei, valamint  a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk:


A felhasználói beadványok típusai

 • Megkeresés: valamennyi beérkező bejelentés.
 • Reklamáció: olyan megkeresés, amelyben a bejelentő azt állítja, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos szolgáltatás vagy az alkalmazottaink vagy a megbízásunkból eljárók munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az üzletszabályzatunkban foglaltaknak.
 • Panasz: amikor a bejelentő a korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a várt intézkedés elmaradása miatt emel kifogást. A telefonon történő bejelentés nem tekinthető panasznak, csak ha azt személyesen vagy írásban megismétli.

Ha a beadvány a földgáz-értékesítéssel és a földgáz-elosztói tevékenységgel egyaránt összefügg, és ennek következtében több engedélyest is érint, az intézkedési hatáskörök rendezését és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatjuk.

Felügyeleti szervek

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
– A földgázellátással, a földgázellátás biztonságának, a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:

 • jóváhagyja az E.GAS Gázelosztó Kft. üzletszabályzatát,
 • ellenőrzi a jogszabályi kötelezettségek betartását,
 • meghatározza a csatlakozási és rendszerhasználati díjakat és alkalmazásuk feltételeit,
 • megállapítja a földgázelosztási tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás követelményeit, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket,
 • dönt az E.GAS Gázelosztó Kft.-vel szemben felmerülő, csatlakozással vagy az együttműködő földgázrendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állásának kérdésével kapcsolatos felhasználói panaszok ügyében, ellenőrzi a felhasználói igények kielégítését és a felhasználók által a hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
– A műszaki-biztonsági felügyeletet biztosítja az E.GAS Gázelosztó Kft. beruházásai, vezeték- és célvezeték tervezése, létesítése, használatba vétele, üzemeltetése és felhagyása során, felügyeli az E.GAS Gázelosztó Kft. Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszerét – munkavédelmi, építésfelügyeleti és piacfelügyeleti hatásköröket gyakorolva.

Az MBFSZ önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, amely a Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Veszprém Megyei Kormányhivatallal (a Bányafelügyeleti Főosztállyal, valamint a Hatósági Főosztályok Bányászati Osztályaival) együtt látja el az állam bányászati és földtani feladatait.

Első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Bányászati Osztályai járnak el, a Hivatal a másodfokú eljárásokat folytatja le.

Fogyasztóvédelmi szervek

Fogyasztóvédelmi Hatóság
– Eljár a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a lakossági fogyasztó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó ügyeiben.

Területi illetékességgel a járási kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei megtalálhatóak a https://jarasinfo.gov.hu oldalon.

A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben a szolgáltatási területünkön illetékes Járási Kormányhivatalok elérhetőségei:

Balatonfüredi járás Székesfehérvári járás
Csurgói járás Tabi járás
Fonyódi járás Tamási járás
Keszthelyi járás Tapolcai járás
Körmendi járás Zalaegerszegi járás
Lenti járás Zalaszentgróti járás
Nagykanizsai járás

A szolgáltatási területünkön illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei PDF-ben

Békéltető testületek

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben.

A szolgáltatási területünkön illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

Fejér Megyei Békéltető Testület Vas Megyei Békéltető Testület
Somogy Megyei Békéltető Testület Veszprém Megyei Békéltető Testület
Tolna Megyei Békéltető Testület Zala Megyei Békéltető Testület

A szolgáltatási területünkön illetékes békéltető testületek elérhetőségei PDF-ben


A tevékenységünkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos bármilyen kérdésével fordulhat hozzánk – minden felhasználói beadványt visszakereshetően megőrzünk az elévülési határidő végéig. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk.
Ha panasza kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, és egy másolati példányát átadjuk – ugyanígy járunk el, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.
Amennyiben a panaszára adott válaszunkat nem fogadná el, vagy úgy érzi, hogy nem kapott érdemi választ, a Fogyasztóvédelmi Hatóság-hoz vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-hoz fordulhat.A feléjük benyújtott kérelmének tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező elérhetőségét (cím, telefonos elérhetőség és elektronikus levélcím),
 2. az érintett felhasználási hely címét,
 3. a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az engedélyesnek a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét, az egyedi ügyszámot, illetve postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot,
 4. a kért intézkedés megjelölését,
 5. a kérelmező aláírását.
Bízunk abban, hogy minden felmerülő problémára megnyugtató megoldással tudunk szolgálni, és nem adunk okot arra, hogy más szervek segítségét is igénybe kelljen vennie – amennyiben ezt nem így találná, a fentiekben leírt formában kérheti eljárásukat, közreműködésüket.